ОБЩИ УСЛОВИЯ

Последна актуализация : 24.05.2018г.


I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени да предоставят информация и да изяснят отношенията между Ди Ел Флор България наричан за краткост ДОСТАВЧИК и потребителите наричани за по-кратко ПОЛЗВАТЕЛИ на предоставената информация (за продукти и услуги) в уеб сайта.

II. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Права върху уеб сайта с домейн www.dlfloor.eu и публикуваното в него съдържание (текстове, изображения, видео, аудио, документи, графика и други) са притежание на:

  • ДОСТАВЧИК: Ди Ел Флор България
  • EИК: 200660859
  • МОЛ: Моника Илиева
  • Седалище: гр. София 1505, район р-н Слатина, ж.к. РЕДУТА, ул.ПОГЛЕДЕЦ No 22, вх. А, ет. 5, ап. 13
  • Адрес на упражняване на дейността: гр. София 1505, район р-н Слатина, ж.к. РЕДУТА, ул.ПОГЛЕДЕЦ No 22, вх. А, ет. 5, ап. 13
  • Контактни данни за електронна кореспонденция: monika.ilieva@dlfloor.eu
  • Контактни данни за пощенска кореспонденция: гр. София 1505, район р-н Слатина, ж.к. РЕДУТА, ул.ПОГЛЕДЕЦ No 22, вх. А, ет. 5, ап. 13

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА В УЕБ САЙТА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 3. Основна представяща информация за ДОСТАВЧИКА.

Чл. 4. Основна информация и технически характеристики на представените продукти.

Чл. 5. Информация и условия за предлаганите от ДОСТАВЧИКА услуги.

Чл. 6. Представяща информация за бизнес партньори.

Чл. 7. Портфолио на ДОСТАВЧИКА с реализирани проекти, клиенти, участия и други.

Чл. 8. Рекламно съдържание и препратки към други информационни източници.

Чл. 9. Електронни документи, изображения, видео, аудио и други, за свободно изтегляне и използване за нетърговски цели (освен в случаите на допълнителна договореност на ПОЛЗВАТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА).

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Чл. 10. Всички продукти и услуги предлагани от ДОСТАВЧИКА се предоставят при следните условия:

(1) Осъществяване на контакт на ПОЛЗВАТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА, чрез изпращане на конкретно запитване за продукт, услуга или с молба за провеждане на работна среща.

(2) Обсъждане и уточняване на конкретните детайли и интереси на ПОЛЗВАТЕЛЯ за предлагания продукт или услуга.

(3) Изготвяне и предоставяне на индивидуална оферта.

(4) Сключване на договор между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 11. ДОСТАВЧИКА събира, обработва и отговорно съхранява доброволно предоставените от ПОЛЗВАТЕЛЯ лични данни при условията определени в ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ и съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на личните данни) при обработването и съхранението на вашите доброволно предоставени лични данни.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 12. Настоящите общи условия могат да бъдат променяни по преценка и при необходимост от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ и удобен за заинтересованите лица начин.

Чл. 13. Настоящите общи условия са предоставени със свободен достъп и са с последна актуализация към датата посочена най-горе в дясно.